sidhuvud

En historisk herrgård

Sörby säteri är beläget strax intill kyrkan och huvudbyggnaden uppfördes troligen i början på 1600-talet. Den fungerade då som pastorsbosamhälle men såldes sedan till Nicolaus Folcander, präst i Askers församling. I sin tur sålde Folcander gården till generalmajor Johan Mauritz Wrangel. Johan erhöll sätesfrihet för gården år 1642. Överstelöjtnant Wrangel deltog bland annat i kriget mot Danmark 1644-45 och följde även kung Carl X Gustaf till kriget i Polen 1655. Där råkade han i fångenskap men blev sedan utväxlad och dog ett par år senare.

I sitt testamente tillskrev Johan sin son Carl-Gustaf som ägare till gården. En tid med flera ägarbyten mellan olika adelsfamiljer följde. 1827 föddes visionären och baronen Nils Gabriel Djurklou på Sörby säteri. Nils är främst känd för att ha stiftat Närkes fornminnesförening och sina insatser i samband med Hjälmarens sjösänkning som också påverkade Kvismaren. År 1863 utnämndes han till tjänstgörande kammarherre hos drottning Lovisa.

1920 köptes Sörby säteri av direktör Knut Lindström som tillsammans med sin fru fick tre döttrar. Astrid Fischer övertog därefter gården som i sin tur fick två söner, Knut och Sven. Idag ägs Sörby säteri av lantmästare Sven Fischer med familj.

Norrbyås kyrka

Kyrkan gränsar till gården och har anor ända tillbaka till 11-1200-talet, gårdens huvudbyggnad har sitt ursprung i 1700-talet. Det sägs att detta är Närkes vagga och att Norrbyås egentligen var Närboås - Närbo vilket senare blev Närke. På kyrkogården ligger baron Nils Gabriel Djurklou begravd.
Överstelöjtnant Wrangel på sin ståtliga häst


Norrbyås kyrka som den ser ut idag